LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

  

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh:Tiếp tục các giải pháp kích cầu, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội

Ông Trn Minh Sanh, Ch tch UBND tnh:Tiếp tc các gii pháp kích cu, thúc đy sn xut, bo đm an sinh xã hi

Ngày 2-6, ti hi trường HĐND tnh, UBND tnh đã t chc hi ngh thường kỳ dưới s ch trì ca ông Trn Minh Sanh, Ch tch UBND tnh, đ đánh giá tình hình thc hin kế hoch phát trin kinh tế – xã hi trong tháng 5-2009 và thông qua mt s nhim v trng tâm trong tháng 6-2009.

Ông Nguyn Tun Minh, y viên Trung ương Đng, Bí thư Tnh y, Ch tch HĐND tnh đã đến d.

Đánh giá tình hình trong tháng 5-2009, hi ngh nhn đnh: Trong tháng qua, v phát trin kinh tế đã có du hiu phc hi. Th hin rõ nht là sn xut công nghip đã có chuyn biến tích cc. Giá tr sn xut công nghip trong tháng ước đt khong 3.873 t đng, tăng 0,55% so vi tháng trước. Các ngành dch v có tăng mc n đnh vi mc doanh thu các ngành dch v ước khong 5.250 t đng, tăng 1,8% so vi tháng trước. Mc dù đã có du hiu phc hi nhưng tình hình vn còn khó khăn do nh hưởng ca suy gim kinh tế. Đến nay, còn 12 sn phm công nghip gim so vi cùng kỳ. Xut khu vn gim mnh, nht là các mt hàng xut khu ch lc gim so vi cùng kỳ, như hi sn gim 18,5%, cao su gim 27,8%, điu gim 36,2%,…

Trong tháng, mt s doanh nghip tuy đã khôi phc li th trường xut khu nhưng do giá xut gim nên kim ngch tăng không đáng k. Tiến đ gii ngân vn xây dng cơ bn đt thp, vic chuyn vn đăng ký sang vn thc hin ca doanh nghip còn chm do vn còn khó khăn, vướng mc khâu bi thường gii phóng mt bng, tái đnh cư, đu tư ngoài hàng rào các khu công nghip. Tng thu ngân sách trên đa bàn gim 40% so vi cùng kỳ. Vic h tr lãi sut cho các t chc, cá nhân vay vn đ mua máy móc thiết b, phương tin, vt tư phc v sn xut gp nhiu khó khăn do các đi tượng này, nht là các h nông dân sn xut nh, khó lp d án vay vn, phương án sn xut kinh doanh và b vướng n cũ. Toàn tnh hin có khong 900 lao đng b mt vic làm do các doanh nghip gp khó khăn trong sn xut kinh doanh. Vic gii ngân vn chương trình mc tiêu quc gia và các chương trình đ án ca tnh còn thp, mi đt 8,3% kế hoch năm.

Phát biu ch đo ti hi ngh này, ông Trn Minh Sanh, Ch tch UBND tnh, ch rõ nhng khó khăn đang đt ra hin nay và yêu cu các s, ban, ngành, đa phương trong tnh ngay trong tháng 6 này và các tháng tiếp theo, cn nêu cao trách nhim, ch đng điu hành và có nhng gii pháp hu hiu đ tiếp tc thc hin có hiu qu chng suy gim kinh tế, duy trì tăng trưởng trên các lĩnh vc công nghip, thương mi-dch v, xut khu; tp trung gii ngân vn đu tư xây dng cơ bn và kh năng chuyn vn đăng ký sang vn thc hin; chú trng thc hin chương trình h tr lao đng mt vic làm do suy gim kinh tế; nhanh chóng trin khai các d án xã hi hóa giáo dc, hoàn tt vic xây dng chương trình đào to ngun nhân lc ca tnh; ch đng phòng chng dch, đc bit các bnh cúm A/H1N1, st xut huyết, tiêu chy cp…; duy trì và hoàn thin vic áp dng công ngh thông tin vào cơ chế mt c liên thông ti cp huyn và đy nhanh vic thc hin ci cách hành chính theo mô hình mt ca liên thông ti cp xã; tp trung gii quyết các v khiếu ni, t cáo còn tn đng kéo dài cũng như mi phát sinh.

                                                      Theo Báo Bà Rịa-Vũng Tàu