LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tổ chức ký cam kết thực hiện chức trách nhiệm vụ đối với lãnh đạo các phòng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Ngày 06/4/2018, Sở Công Thương tỉnh BR-VT triển khai Quy định số 08-QĐ/TU ngày 10/8/2017 của Tỉnh ủy về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và ban hành Quyết định số 56/QĐ-SCT ngày 03/4/2018 của Sở Công Thương quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

Nội dung quyết định số 56/QĐ-SCT quy định rõ trách nhiệm của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng, Phó các đơn vị trong quản lý, lãnh đạo, điều hành; đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phải gương mẫu chấp hành các quy định trong Điều lệ Đảng và Luật cán bộ công chức, nhất là quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm. Có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; coi trọng việc thực hiện “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai học tập với rèn luyện bản thân theo tấm gương của Bác; tích cực chủ động, sáng tạo và nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Tạo sự đoàn kết gắn bó với tập thể, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở đã ký cam kết với tập thể lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1- Giữ gìn đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; phát huy tính tiên phong, gương mu của người đảng viên; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyếđiểm; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ để trục lợi; kiên quyết đấu tranh với các biu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình.

2. Có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao, đạt kết quả và mức độ hoàn thành tt nhiệm vụ trở lên; lãnh đạo xây dựng  đơn vị trong sạch, vững mạnh; coi trọng việc quy tụ, đoàn kết trong nội bộ; có thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng

3-  Thực hiện nghiêm túc Quyết định số  56/QĐ-SCT ngày 3/4/2018 của Sở Công Thương ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Điều này khẳng định quyết tâm thực hiện chức trách, nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất của đội ngũ cán bộ quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở góp phần quan trọng trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Công Thương.

Văn phòng sở