LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Nguồn: Internet

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/10/2018 chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu.

Các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, các chính sách chế độ mới liên quan đến xuất khẩu trên các trang thông tin đại chúng, nhằm giúp cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin…

Theo nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020; Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trê địa bàn tỉnh đến năm 2025….  Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp địa phương về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các FTA đã ký kết; Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại theo hướng tăng tỷ trọng của các hoạt động có tác dụng lâu dài như đào tạo kỹ năng, giảm tỷ trọng của các hoạt động như tổ chức hội chợ, triển lãm hay tham gia hội chợ, triển lãm; chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại trung và dài hạn hướng vào một mặt hàng, một thị trường cho tới khi đạt kết quả cụ tể; chú trọng đào tạo, phổ biến về quy tắt xuất xứ và cách đáp ứng quy tắc xuất xứ để giúp doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội mở ra từ các FTA, nâng cao hơn nữa tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong các FTA…

Ái Hằng – P.QLTM