LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hóa chất hàng năm trên địa bàn tỉnh

Theo điều 36, Nghị định 113/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất liên quan đến chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân thì trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm gửi theo mẫu gửi về Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất.

Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân gồm các nội dung theo Mẫu 5a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa Chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất ( theo mẫu báo cáo  đính kèm).

 Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động  hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ quy định như trên sẽ được thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hiện nay Bộ Công Thương đã ban hành  Thông báo số 211/TB-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2018 về vận hành chính thức Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc Gia tại địa chỉ trang web http://chemicaldata.gov.vn theo đề án xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và  Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Kèm theo Thông báo số 211/TB-BCT).

Để được hỗ trợ cập nhật sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc Gia, đơn vị liên hệ. Cục Hóa Chất, 21 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại 024.62874499, fax: 024.22205038, website www.cuchoachat.gov.vn hoặc số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật : 0918953916 .

Tải Mẫu báo cáo đính kèm tại đây.

Tải Thông báo 211/TB-BCT ngày 02/8/2018 tại đây

Phòng Quản lý công nghiệp