LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - ÚC - N

Ngày 12/11/2018, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành thông tư 42/2018/TT-BCT nhằm sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT  quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Úc – Niu Di lân, cụ thể như sau:

1. Điều 2 Thông tư số 31/2015/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AANZ của Việt Nam thực hiện theo quy định tại Phụ lục III;

- Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.”

2. Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng được sửa đổi, bổ sung như sau:

Bãi bỏ Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tin cụ thể của Thông tư 42/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương xem cụ thể tại http://www.moit.gov.vn

Minh Tuyền – P.QLTM