LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp của Sở Công Thương năm 2019

Trong năm 2019, Sở Công Thương thực hiện một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

A. Danh sách chương trình, dự án do Sở Công Thương chủ trì thực hiện:

-Tổ chức 03 lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành cơ khí chế tạo.

- Chương trình kết nối chuyên gia để hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành cơ khí chế tạo.

- Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp trong năm 2019.

- Hội nghị kết nối giao thương các doanh nghiệp khu vực phía Nam năm 2019.

B. Đối tượng tham gia các chương trình, dự án do Sở Công Thương chủ trì:

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các chương trình, dự án do Sở Công Thương chủ trì phải tuân thủ các quy định hiện hành.

- Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và  vừa:

+ Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hằng năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng, hoặc tổng  nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực công nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hằng năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng, hoặc tổng  nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng

- Thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Khoản 3 Điều 4 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và  vừa. theo đó, căn cứ nguồn lực hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ, đảm bảo nguyên tắc:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ĐT: 0254.3850019; email: cnht.brvt@gmail.com).

P. QLCN