LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Quyết tâm thực hiện nghiêm phương châm hành động “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục

Thực hiện kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và văn bản số 3408/UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “ Năm dân vận chính quyền “ 2019, xác định nhiệm vụ trong tâm thực hiện “ Năm dân vận chính quyền” “ 2019 với phương châm hành động Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”

 Lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ đạo theo 8 nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban bí thư Trung ương về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần khi có sự thay đổi về nhân sự, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Thống nhất phân công người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm Trưởng Ban chỉ đạo hoặc trực tiếp phụ trách việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị mình đúng tinh thần, nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

3. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức. Cần xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể cơ quan Nhà nước các cấp.

4. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành và trực tiếp phụ trách việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan đơn vị; phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế, quy định trong hoạt động nội bộ cơ quan, đơn vị cũng như trong quan hệ giải quyết công việc với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan, chú trọng kết quả đánh giá chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, làm thước đo để đánh giá hiệu quả phục vụ nhân dân của từng tập thể, cá nhân, đặc biệt đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong khối.

5. Thực hiện tốt công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nhất là những lĩnh vực liên quan đến người dân. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Tham mưu tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách, dự án quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trước khi đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định.

6. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, công tác quy chế dân chủ, việc thực hiện CCHC, nhất là cải cách TTHC; việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, vị trí chủ chốt, người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phát động, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị.

8. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên về công tác dân vận của cơ quan Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI).