LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác

 Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác.

Mục tiêu của Đề án nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh chung, vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp nắm bắt và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hiệu quả các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới. Đề án được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn:

1. Giai đoạn 2018 – 2020:

a) Tập trung chuẩn bị, xây dựng và tiến hành các thủ tục phê duyệt các chương trình, dự án cụ thể để triển khai thực hiện Đề án;

b) Triển khai thực hiện các chương trình/dự án theo các mục tiêu, nội dung và tiến độ đã được phê duyệt;

c) Tổng kết, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Đề án.

2. Giai đoạn 2020 – 2025

a) Tiếp tục thực hiện các chương trình/dự án đã được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở kết quả đánh giá giữa kỳ.

b) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án.

Đề án bao gồm nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như nhóm chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng; nhóm chính sách hỗ trợ và tiếp cận thị trường; nhóm chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, môi trường và tiêu chuẩn chất lượng; nhóm chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhóm hỗ trợ thông tin, tư vấn về pháp lý và hội nhập và nhóm chính sách hỗ trợ theo ngành nghề và lĩnh vực.

Ái Hằng-P.QLTM