LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/03/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành khoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-SCT về công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuần TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương, bao gồm:

Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;

Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng;

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ);

Quy trình nhận diện và xử lý các rủi ro và cơ hội;

Quy trình đánh giá nội bộ;

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục;

Quy trình xem xét hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

Các thủ tục nội bộ và tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (gồm 132 thủ tục hành chính thuộc 22 lĩnh vực).

Văn phòng sở