LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Triển khai quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Ngày 18/12/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Nội dung Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm có 18 điều, và được chia làm 5 chương (Chương I: Quy định chung; Chương II: Nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến công; Chương III: Trình tự lập, chấp hành và quyết toán kinh phí khuyến công địa phương; Chương IV: Quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công; Chương V: Điều khoản thi hành)

Theo điều 17 (triển khai thực hiện Quy chế) của Quy chế, Sở Công Thương là cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, để thực hiện.

Sở Công Thương thông tin một số nội dung chính của Quy chế, như sau:

1. Về nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công quy định tại Điều 3

2.Về mức chi hoạt động khuyến công địa phương quy định tại Điều 8

Nội dung tại điều này có 24 khoản chi. Trong đó, có một số khoản chi cụ thể như:

- Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, bao gồm các chi phí: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư nhưng không quá 1.000 triệu đồng/mô hình.

- Mức hỗ trợ đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức cá nhân khác học tập; bao gồm các chi phí: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/mô hình;

- Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở xuất công nghiệp; bao gồm các chi phí: Thay thế nguyên, nhiên, vật liệu; đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý; đào tạo nâng cao trình độ tay nghề công nhân; tiêu thụ sản phẩm; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ 30% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình;

- Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ  50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở. Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần mức hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong nước, bao gồm: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi thông tin tuyên truyền và chi hoạt động của Ban tổ chức hội chợ triển lãm trên cơ sở giá đấu thầu hoặc trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm khác trong nước. Mức hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng.

- Chi tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh:

+ Chi tổ chức bình chọn, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh. Mức hỗ trợ không quá 25 triệu đồng/lần đối với cấp huyện và 150 triệu đồng/lần đối với cấp tỉnh.

+ Chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu được bình chọn: Đạt giải cấp huyện được thưởng 01 triệu đồng/sản phẩm; đạt giải cấp tỉnh được thưởng 02 triệu đồng/sản phẩm.

- Chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu.

- Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

- Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

- Chi hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ 50% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

- Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 6.000 triệu đồng/cụm công nghiệp.

- Chi thù lao cho Cộng tác viên khuyến công: Mức chi thù lao cho cộng tác viên khuyến công không quá 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng;

3. Về trình tự lập kinh phí khuyến công địa phương quy định tại Điều 9

4. Về Trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan đối với hot động khuyến công quy định tại Điều 15

Trên đây là một số nội dung chính của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Công Thương xin triển khai đến Quý cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện.

Chi tiết Quyết định số 34/2019//QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại trang web địa chỉ: http://soct.baria-vungtau.gov.vn.

Thanh Liêm - P.QLCN