LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Đính chính quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định (CPTPP)

 Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 731/QĐ-BCT đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quyết định số 731/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 4/3/2020.

Theo đề nghị của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông báo đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cụ thể như sau:

Ø Tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 04/2020/TT-BCT đã in: “2. Ô tô đã qua sử dụng … Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu” nay sửa thành “2.Ô tô đã qua sử dụng… chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu”.

Ø Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BCT đã in: “1. Nguyên tắc,… pháp luật bán đấu giá” nay sửa thành “1. Nguyên tắc, … pháp luật đấu giá tài sản”.

Ø Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BCT đã in: “Công suất động cơ ≥ 3.000cm3 (chiếc)” nay sửa thành “Công suất động cơ > 3.000 cm3 (chiếc)”.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, Quyết định số 731/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 4/3/2020 và là một phần không tách rời của Thông tư số 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nội dung cụ thể của Quyết định 731/QĐ-BCT tại về tại đây.

Minh Tuyền – Phòng QLTM