LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng Dịch bệnh Covid 19

 Ngày 03/03/2020, Tổng cục Thuế có công văn số 896/TCT-DNNCN về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 và công văn số 897/TCT-QLN  ngày 03/03/2020 về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bịnh Covid 19.

Theo đó, theo quy định tại Điều 31 và Điều 35 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

- Về hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có  :

 “ Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai hoả hoạn, tai nạn bất ngờ cuả một trong các cơ quan tổ chức sau: Cơ quan Công An, UBND cấp xã, phường; Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế Xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;…”

- Về hồ sơ miễn giảm tiền chậm nộp của người nộp thuế phải có:

Biên bản xác định, mức độ giá trị thiệt haị về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo Hợp đồng hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính.

Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;..”

Ngoài ra, đối với các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có đơn ngưng nghỉ kinh doanh, đề nghị liên hệ Chi cục Thuế để hoàn thiện các thủ tục theo quy định về đăng ký kinh doanh.

Sở Công Thương thông tin đến các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết, có nhu cầu hỗ trợ liên hệ Chi cục Thuế tại địa bàn kinh doanh.

Ái Hằng – P.QLTM