LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

  

Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành
Tiếp thu ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của BCH TW khóa XI về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Sở Công Thương tiếp tục tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo trong toàn thể CBCNV của đơn vị.

Theo đó, Sở tiến hành triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Khuyến khích mọi người tham gia đóng  góp, mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình về các điều khoản trong dự thảo. Để giúp CBCNVC nắm rõ nội dung  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992,  từ đó có những ý kiến  đóng  góp xác đáng, Sở đã  đăng tải tòan thể nội dung Dự thảo trên website của Sở. Qua đó cũng tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến Pháp, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể cập nhật tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các qui định của Pháp Luật.

Việc sửa đổi Hiến pháp là một nhiệm vụ hệ trọng nên phải tiến hành chặt chẽ, khoa học dưới sự lãnh đạo của Đảng; Bảo đảm đúng định hướng, không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Minh Tâm