LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái...

Đọc thêm »

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác.

Đọc thêm »

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dư

Đọc thêm »

Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 10/2019/TT-BCT nhằm sửa đổi thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa...

Đọc thêm »