Web Content Image

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khuyến mại và tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động...

Đọc thêm »

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quản lý chất lượng thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm »
Web Content Image

Sáng ngày 14/6/2019, Sở Công Thương đã đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nộp hồ sơ trực tuyến với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đọc thêm »