Giấy phép Khí Giấy phép Khí
Triển khai bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Sở Công Thương ban hành văn bản số 967/SCT-QLCN ngày 25/5/2016 về việc Triển khai bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã tự sản xuất được