Thương mại Thương mại
Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 2019-2020, thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến về Hiệp định CPTPP tới các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

2. Thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình; đăng tin, bài trên báo điện tử, báo viết tuyên truyền về Hiệp định CPTPP.

3. Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, doanh nghiệp.

4. Xúc tiến thương mại, quảng bá, tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu.

Giai đoạn 2021-2025, thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến về Hiệp định CPTPP, tập huấn nâng cao nghiệp vụ và công tác xúc tiến thương mại quảng bá, tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

3. Xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, truy suất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ.

4. Đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật theo nhu cầu của doanh nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường xuất khẩu.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Ái Hằng – P.QLTM