Thương mại Thương mại
Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa Asean

 Ngày 22/7/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành thông tư số 10/2019/TT-BCT nhằm sửa đổi thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean; cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bãi bỏ Phụ lục III - Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2019.

Nội dung cụ thể của thông tư 10/2019/TT-BCT tải về tại đây.