Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thay đổi quy định liên quan đến việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

 Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Thông tư quy định lại danh mục các chất HCFC tại Phụ lục I. Đồng thời bổ sung thêm điểm c vào điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 47 như sau: “Các chất hydrofluorocarbon (trong Thông tư gọi tăt là các chất HFC) thuộc phụ lục lIa và phụ lục llb của Thông tư này.”

Thông tư cũng quy định lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC thuộc phụ lục I và các chất HFC thuộc phụ lục lIa và Phụ lục llb của Thông tư này cho từng năm từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028 được quản lý nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương.

Ngoài ra Thông tư cũng bổ sung một số quy định về xuất nhập khẩu các chất HFC.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Chi tiết về Thông tư 05: download tại đây.

 

Ngọc Lan – P.QLCN