Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc:  Nguyễn Văn Đồng
Email : dongnv@soct.baria-vungtau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ :

1. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân Tỉnh, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và cơ chế chính sách phát triển toàn ngành.

3. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các công việc sau:

a) Lĩnh vực thương mại: Phụ trách công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh doanh khí, xăng dầu thuộc phạm vi quản lý của Ngành theo quy định của pháp luật.

b) Lĩnh vực công nghiệp:

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng) thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định của pháp luật;

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định.

d) Lĩnh vực năng lượng:

- Quản lý tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo ủy quyền của UBND tỉnh; cấp giấy phép/cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

- Phụ trách các dự án trọng điểm của Tỉnh (Dự án điện khí, điện gió, điện năng lượng mặt trời).

- Phụ trách công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực năng lượng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

e) Phụ trách các vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư các dự án/đề án thuộc ngành công thương;

f) Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tổng hợp; công tác tài chính; công tác an ninh quốc phòng; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức thực hiện chương trình “4 giảm”, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, thường trực phòng chống tham nhũng.

g) Phụ trách chính công tác cải cách hành chính.

4. Các công tác khác:

- Tham gia các Ban theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Trưởng ban chỉ đạo: Quy chế dân chủ cơ sở; Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Công Thương; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng lương và Hội đồng tuyển dụng công chức;

- Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu Vũng Tàu (Cục xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương).

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương giao.

Phó Giám đốc: Vũ Bích Hảo
Điện thoại :  0254 3542877 - 090 3362821
Email :  haovb@soct.baria-vungtau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ :

1. Chịu trách nhiệm và giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Sở Công Thương trên các lĩnh vực:

a) Lĩnh vực thương mại:

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về các hoạt động: Xuất nhập khẩu,  quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, phòng vệ thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

- Phụ trách quản lý nhà nước về các hoạt động: Văn phòng đại diện, hợp đồng mẫu, giao dịch chung, đa cấp, giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ/giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.

b) Lĩnh vực công nghiệp:

- Phụ trách quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công;

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;

c) Công tác thanh tra, kiểm tra (trừ các nhiệm vụ của Giám đốc Sở):

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Thanh tra;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra;

- Phụ trách công tác pháp chế của ngành.

2. Phụ trách Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Vũng Tàu (Cục xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương).

3. Theo dõi, chỉ đạo về chuyên môn của ngành Công Thương tại địa bàn thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

Phó Giám đốc: Trương Văn Thôi
 Điện thoại :  02543 850218 - 091 3957799
 Email :  thoitv@soct.baria-vungtau.gov.vn

 Chức năng nhiệm vụ :

 1. Chịu trách nhiệm và giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, điều hành các hoạt động công tác của Sở Công Thương trên các lĩnh vực:

a) Lĩnh vực thương mại:

- Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thương mại nội địa, xúc tiến thương mại;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh;

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh doanh: Thuốc lá, khuyến mại, rượu, an toàn thực phẩm, hội chợ, đăng ký giá/thông báo giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.

b) Lĩnh vực công nghiệp:

- Phụ trách quản lý nhà nước về lĩnh vực: Kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp;

- Phụ trách công tác quản lý tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Phụ trách quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp;

- Phụ trách công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

- Công tác xác nhận dây chuyền máy móc đồng bộ đối với các dự án đầu tư công nghiệp trên địa bàn.

c) Lĩnh vực năng lượng:

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng theo Quyết định số 66/QĐ-SCT ngày 07/5/2021 của Giám đốc sở Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Năng lượng (trừ các nội dung do Giám đốc Sở quản lý).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

Phó Giám đốc: Lê Văn Danh
  Điện thoại :  02543 852516 - 094 9800689
  Email :  danhlv@soct.baria-vungtau.gov.vn

  Chức năng nhiệm vụ :

 Chịu trách nhiệm và giúp Giám đốc điều hành những lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

1. Chịu trách nhiệm và giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Sở Công Thương trên các lĩnh vực:

a) Lĩnh vực công nghiệp:

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định của pháp luật;

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ;

b) Lĩnh vực thương mại:

- Phụ trách xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương về hoạt động thương mại điện tử.

c) Trực tiếp phụ trách hoạt động của Văn phòng Sở trên các lĩnh vực:

- Cải cách hành chính và dịch vụ công;

- Công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử của Sở;

- Công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ;

- Công tác quản lý tài chính thuộc phạm vi Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở;

- Công tác Quốc phòng – An ninh, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Công Thương;

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Công Thương.

2. Phụ trách hoạt động Công đoàn cơ sở Sở Công Thương.

3. Theo dõi chỉ đạo công tác chuyên môn của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Bà Rịa, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.