Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc:  Nguyễn Văn Đồng
Email : dongnv@soct.baria-vungtau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ :

1. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo chung về công tác lập, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và cơ chế chính sách phát triển toàn ngành.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo chung về công tác quy hoạch, kế hoạch, triển khai hoạt động logistics thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.

4. Phụ trách công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật, xét tặng các danh hiệu của ngành.

5. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Công Thương.

6. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc phòng Quản lý Công nghiệp và Văn phòng Sở.

7. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành một số công việc trọng tâm thuộc lĩnh vực Năng lượng, bao gồm:

- Cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền;

- Xác nhận điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

- Chủ trương đầu tư các dự án, công trình điện lớn, trọng điểm: Điện khí, năng lượng tái tạo, điện gió, điện rác, điện sinh khối, thủy điện ...

8. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành một số công việc trọng tâm thuộc lĩnh vực Thương mại, bao gồm: Thị trường trong nước (Xăng dầu, khí).

9. Tiếp công dân, xử lý thư đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ theo lĩnh vực phụ trách.

11. Phụ trách công tác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về công thương thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

13. Tham gia các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định thành lập.

14. Trưởng ban chỉ đạo tại cơ quan Sở:

+ Quy chế dân chủ cơ sở;

+ Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Công Thương;

+ Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng,

+ Hội đồng nâng lương và Hội đồng tuyển dụng công chức.

+ Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025;

- Trưởng phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu Vũng Tàu (Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương).

        15. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên.

Phó Giám đốc: Vũ Bích Hảo
Điện thoại :  0254 3542877 - 090 3362821
Email :  haovb@soct.baria-vungtau.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ :

1. Chịu trách nhiệm và giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc Thanh tra Sở.

2. Chịu trách nhiệm, trực tiếp theo dõi, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành một số công việc trọng tâm thuộc lĩnh vực Thương mại, bao gồm:

- Xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hội nhập kinh tế quốc tế;

- Quản lý cạnh tranh;

- Phòng vệ thương mại;

- Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

- An toàn thực phẩm; 

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Quản lý các Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, xử lý thư đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về công thương thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Quản lý các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về cấp giấy phép chỉ theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

9. Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Vũng Tàu (Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương).

10. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ.

11. Thực hiện nhiệm vụ Thành viên của các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định thành lập.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

Phó Giám đốc: Lê Văn Danh
 Điện thoại :  02543 852516 - 094 9800689
 Email :  danhlv@soct.baria-vungtau.gov.vn

 Chức năng nhiệm vụ :

 1. Chịu trách nhiệm, trực tiếp theo dõi và giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc Phòng Quản lý Năng lượng.

 2. Chịu trách nhiệm, trực tiếp theo dõi, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành một số công việc trọng tâm thuộc lĩnh vực Thương mại, bao gồm:

- Thương mại điện tử và kinh tế số;

- Thị trường trong nước;

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Xúc tiến thương mại;

- Các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại.

3. Chịu trách nhiệm, trực tiếp theo dõi, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành một số công việc trọng tâm thuộc lĩnh vực Công nghiệp: Cụm công nghiệp (bao gồm công tác thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật).

4. Chủ tài khoản thứ hai theo ủy quyền của Giám đốc Sở đối với kinh phí tự chủ được giao khi Giám đốc đi vắng.

5. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển nghiệp.

6. Phụ trách công tác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

7. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về cấp giấy phép theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

8. Tiếp công dân, xử lý thư đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

9. Phụ trách Phó trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Sở, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Công Thương.

10. Phụ trách hoạt động Công đoàn cơ sở Sở Công Thương.

11. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Bà Rịa, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo.

12. Thành viên tham gia các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định thành lập.

13. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, xử lý nhiệm vụ được giao tại các Ban Chỉ đạo:

- Ban chỉ đạo về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;  

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050;

- Ban Chỉ đạo công tác thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu;

- Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19).

- Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.