Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc:  Nguyễn Văn Đồng
  Email : dongnv@soct.baria-vungtau.gov.vn

  Chức năng nhiệm vụ :

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân Tỉnh, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp điều hành chỉ đạo các công việc sau:

- Định hướng quy hoạch, kế hoạch và phát triển hoạt động của Sở; công tác QLNN về cơ khí, luyện kim, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, công nghiệp hỗ trợ và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham gia các Ban theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép, giấy kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ngành theo quy định của pháp luật. (Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, xăng dầu)

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Công tác tổ chức - cán bộ, tổ chức bộ máy; thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác cải cách hành chính và dịch vụ công; công tác QP-AN, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Công tác tài chính, phòng chống tham nhũng;

- Trưởng ban chỉ đạo: Cải cách hành chính của Sở, ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Công Thương; Quy chế dân chủ cơ sở; Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Công Thương; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng lương và Hội đồng tuyển dụng công chức.

- Phụ trách các dự án trọng điểm của Tỉnh (Dự án điện khí, điện gió, điện năng lượng mặt trời)

- Công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các công trình theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Vũng Tàu (Cục xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương); phụ trách phòng; Phòng Quản lý công nghiệp.

Phó Giám đốc: Vũ Bích Hảo
   Điện thoại :  0254 3542877
   Email :  haovb@soct.baria-vungtau.gov.vn

   Chức năng nhiệm vụ :

  Chịu trách nhiệm và giúp Giám đốc điều hành những lĩnh vực công tác, cụ thể như sau:

- Phụ trách công tác xúc tiến đầu tư thuộc lĩnh vực Ngành, phụ trách công tác thuộc  lĩnh vực ngoại thương và hội nhập quốc tế; Phó phòng Xuất Nhập khẩu khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Bộ Công Thương);

- Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, Hợp tác xã, các Hội, Hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép, giấy kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật (cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và VP đại diện thương nhân nước ngoài tại Tỉnh).

- Phụ trách hoạt động Công đoàn Ngành Công Thương;

- Phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác Thanh tra và pháp chế của Ngành.

- Chỉ đạo hoạt động khuyến công,

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Thanh tra Sở, Trung Tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Văn phòng Sở (Trừ lĩnh vực tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, công tác tài chính)

- Theo dõi chỉ đạo công tác phát triển lĩnh vực Công Thương huyện Xuyên Mộc và Long Điền, Đất Đỏ,Thành phố Vũng Tàu.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Phó Giám đốc: Trương Văn Thôi
    Điện thoại :  02543 850218
   Email :  thoitv@soct.baria-vungtau.gov.vn

   Chức năng nhiệm vụ :

 Chịu trách nhiệm và giúp Giám đốc điều hành những lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác thuộc lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản. Phụ trách công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và an toàn kỹ thuật công nghiệp và bảo vệ môi trường;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quản lý Nhà nước về điện lực, tiết kiệm năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.

- Phụ trách lĩnh vực xúc tiến thương mại, nội thương (Hệ thống chợ, siêu thị, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn) và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi QLNN ngành Công thương;

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép, giấy kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật. (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm)

-  Chỉ đạo công tác Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Công Thương;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Năng Lượng (Trừ các dự án điện khí, điện gió, điện năng lượng mặt trời); Phòng Quản lý thương mại (trừ những nội dung giải quyết TTHC đã được phân công trong Ban Giam Đốc) 

- Theo dõi chỉ đạo công tác phát triển lĩnh vực Công Thương Thị xã Phú Mỹ và Côn đảo; huyện Châu đức, Thành phố Bà Rịa.

-  Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ khác khi được phân công.