Phòng Quản lý Công nghiệp

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: Phạm Bá Lâm
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Diệu Tiên
 
Phó trưởng phòng: Đinh Thanh Liêm
 
Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Quản lý Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương, có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, khâu sản xuất trong công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác,quản lý khuyến công, quản lý cụm công nghiệp,  tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của ngành Công nghiệp trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ về phát triển Công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

1. Tham mưu Lãnh đạo sở phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển công nghiệp,

2. Tham mưu Lãnh đạo sở trong công tác quản lý cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ;

3. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý các hoạt động  khuyến công, phát triển công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp đã được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các hoạt động Công nghiệp ở địa phương;

5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh thuộc các ngành công nghiệp trên địa bàn;

6. Theo dõi hoạt động sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp Trung ương, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp dân doanh, kinh tế tập thể và hộ kinh tế cá thể địa phương.

7.Tổng hợp, thống kê tình hình hoạt động công nghiệp trên địa bàn (bao gồm cả hoạt động công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở, khu công nghệ cao và công nghiệp ngoài quốc doanh) theo quy định;

8. Tổ chức hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp về công tác thống kê, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo sở;

9. Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn trong quản lý nhà nước về công nghiệp đối với các huyện,  thành phố thuộc tỉnh;

10. Đề xuất Lãnh đạo sở về cơ chế, chính sách phát triển các khu, cụm công nghiệp với những ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy hoạch kinh tế - xã hội trên địa bàn;

11. Đề xuất những cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp với điều kiện của địa phương để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn;

12. Theo dõi, quản lý và giúp Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

13. Tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn, đề xuất phê duyệt điều lệ của tổ chức đó;

14. Phối hợp thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án chuyên ngành công nghiệp,

15. Xác nhận dây chuyền máy móc đồng bộ đối với các dự án đầu tư công nghiệp trên địa bàn;

16.Tham mưu cho Lãnh đạo sở tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ, hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp;

 17. Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành các quy định để thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước ưu đãi về khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường có liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, di chuyển, xây dựng mới khu, cụm công nghiệp trên địa bàn;

18. Tham gia phối hợp cùng các cơ quan thẩm định về công nghệ, thiết bị và công tác kiểm tra môi trường trong sản xuất công nghiệp

19. Thực hiện quản  lý nhà nước về kỹ thuật an toàn, PCCN, bảo vệ môi trường trong  ngành công nghiệp, về quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.