Phòng Quản lý Năng lượng

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: NGUYỄN PHƯỚC THẠNH
 
Phó trưởng phòng: TRẦN LÂM
 
Chức năng nhiệm vụ
Phòng Quản lý Năng lượng thuộc Sở Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các ngành công nghiệp dầu khí, điện, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.
1. Theo dõi, đôn đốc, quản lý tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia.
2. Phối hợp tổ chức lập, triển khai thực hiện hợp phần phương án phát triển hạ tầng mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.
4. Theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình đầu tư, hỗ trợ các thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng các dự án năng lượng, nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh.
5. Theo dõi, quản lý hạ tầng nguồn điện, năng lượng, lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh.
6. Theo dõi, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, các dự án nguồn điện trọng điểm trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
7. Tổ chức lập, triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện hàng năm đáp ứng nhu cầu điện cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
8. Thực hiện công tác giám sát điện năng, giám sát độ tin cậy cấp cung cấp điện và tình hình ngừng, giảm mức cung cấp điện hàng năm, giải quyết các kiến nghị về cung cấp điện và sử dụng điện.
9. Tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, hướng dẫn việc sử dụng điện an toàn trong nhân dân.
10. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi và hải đảo.
11. Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
12. Tổ chức triển khai những quy định, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
13. Chủ trì thẩm định, phối hợp góp ý kiến chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc lĩnh vực công thương ( trừ các dự án thuộc phòng QLCN quản lý).
14. Chủ trì tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng, an toàn công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của  Sở Công Thương (trừ các dự án thuộc phòng QLCN quản lý).
15. Chủ trì phối hợp với các Phòng tổng hợp báo cáo về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp.
16. Thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Điện lực theo thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
17. Theo dõi, giám sát công tác quản lý, khai thác, cung cấp khí; công tác quản lý an toàn, vận hành và bảo vệ các công trình hạ tầng ngành công nghiệp khí.
18. Phối hợp kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.
19. Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Công Thương.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.