Phòng Quản lý Thương mại

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ĐINH TRỌNG CƯỜNG
Phó Trưởng phòng: NGUYỄN ANH THƯ
Phó Trưởng phòng: TÔ NGỌC LAN

 

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ
Phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở Công Thương, có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm: lưu thông hàng hóa trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); xúc tiến thương mại; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật.
1. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành:
- Các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển ngành thương mại trên địa bàn;
- Các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực thương mại;
2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật về hoạt động thương mại.
3. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại, bao gồm:
a) Thương mại nội địa:
- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;
- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);
- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;
- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
b) Về xuất nhập khẩu:
- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
c) Về thương mại biên giới (đối với các tỉnh có biên giới);
- Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật;
- Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.
d) Về xúc tiến thương mại;
- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;
- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.
đ) Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ;
- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;
- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;
- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;
- Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
e) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;
- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
g) Về hội nhập kinh tế;
- Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực (VP.BCĐ) giúp Lãnh đạo sở xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động dài hạn – hàng năm để trình UBND tỉnh; đồng thời, theo dõi việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh; Bộ Công thương; Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
4. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc kiểm tra, thẩm định và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương về lĩnh vực thương mại theo quy định pháp luật, bao gồm: xăng dầu; khí dầu mỏ hóa lỏng; rượu; thuốc lá; văn phòng đại diện.
5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.
6. Thực hiện chế độ thông tin về thương mại; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công.
7. Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm ; Giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm ngành Công Thương.
8. Giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng Quản lý thương mại.
9. Một số công tác khác do Lãnh đạo sở phân công.