Thanh tra Sở

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
 
Phó trưởng phòng: HỒ TRUNG TRỰC
 
Chức năng nhiệm vụ
Thanh tra Sở Công Thương (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan thanh tra nhà nước thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 
Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương.
Thanh tra Sở có con dấu để hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và chủ trì tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đã đề ra.
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Thanh tra.
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương.
- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.
- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Tham mưu trong công tác công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật tố cáo.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị do Sở trực tiếp quản lý.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
- Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.
- Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ pháp chế theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.