Văn phòng Sở

Lãnh đạo phòng:

Chánh Văn phòng Sở:  NGÔ THỊ THANH HƯƠNG
Phó Chánh Văn phòng Sở:  Nguyễn Thị Minh Chuyên
Phó Chánh Văn phòng Sở:  Trần Thị Thúy Loan

 

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ
        Văn phòng Sở Công Thương (sau đây gọi là Văn phòng Sở), trực thuộc Sở Công Thương, là bộ máy giúp việc của lãnh đạo Sở, có chức năng tổng hợp, điều phối hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc của lãnh đạo Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở về lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật theo quy định pháp luật; tham mưu về công tác tài chính, kế hoạch tổng hợp toàn ngành; công tác cải cách hành chính, thương mại điện tử và công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của ngành; thực hiện các công tác: hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị.
1. Công tác tổ chức cán bộ:
- Tham mưu và tiến hành làm thủ tục thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở;
- Hướng dẫn và xây dựng quy trình tuyển chọn, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ CB-CC;
- Thực hiện các công tác nghiệp vụ về tổ chức và nhân sự: Kế hoạch biên chế, quỹ lương, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau…), khen thưởng và kỷ luật đối với CB-CC;
- Quản lý hồ sơ CB-CC và hồ sơ hợp đồng lao động;
- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức của Sở;
- Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc, nội quy và triển khai thực hiện quy chế, thẩm định phê duyệt quy chế hoạt động, quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc, quản lý công chức, viên chức trong cơ quan trên cơ sở nội quy, quy chế làm việc;
- Quản lý về nhân sự đối với chuyên viên Phòng QLXNK khu vực Vũng Tàu, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương.
2. Công tác cải cách hành chính:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính (gồm: cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; tài chính công; cải cách thể chế; hiện đại hóa nền hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành);
- Phối hợp các phòng nghiệp vụ của Sở thường xuyên rà soát hệ thống văn bản pháp quy do các cấp có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực quản lý hoạt động ngành, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản không còn hiệu lực thi hành, bổ sung sửa đổi các văn bản quản lý không phù hợp hoặc đề xuất ban hành các văn bản mới;
- Cập nhật và công bố TTHC theo đúng quy định hiện hành;
- Tiếp nhận và trả hồ sơ đối với TTHC giải quyết tại Sở;
3. Công tác tổng hợp:
- Thực hiện chức năng tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động ngành Công Thương; phối hợp với các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch đầu tư công dài hạn, trung hạn (5 năm) và hàng năm.
- Tham mưu công tác quản lý Nhà nước về hoạt động ngành Công Thương tại các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do Giám đốc Sở phân công.
4.  Công tác Tài chính - Kế toán:
- Tổng hợp dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách tỉnh của Sở, toàn ngành, các nhiệm vụ chi thường xuyên, không thường xuyên, đặc thù của ngành; chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án thuộc lĩnh vực ngành theo quy định.
5. Công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ:
- Chủ trì phối hợp với các phòng và đơn vị có liên quan xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm trình lãnh đạo xem xét quyết định; Truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Sở đến các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc bằng thông báo;
- Công tác an ninh quốc phòng; bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức thực hiện chương trình “4 giảm”, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, thường trực phòng chống tham nhũng… của cơ quan;
- Công tác quản trị (lái xe; phục vụ; bảo vệ; mua sắm tài sản, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm…);
- Tiếp nhận văn bản, quản lý văn bản, phát hành, đánh máy, in sao, số hóa, lưu trữ văn bản, hồ sơ tài liệu;
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện mệnh lệnh hành chính của cơ quan.
6. Công tác quản lý thương mại điện tử và công nghệ thông tin:
- Xây dựng và trình phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ, tiêu chuẩn kỹ thuật về thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, đề án, cơ chế, chính sách về thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động về thương mại điện tử, công nghệ thông tin ngành Công Thương.
- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện:
+ Về Thương mại điện tử:
- Tham mưu giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; Chủ trì triển khai hoạt động thống kê thương mại điện tử; Đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng và phát triển thương mại điện tử; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ, chuyên môn về thương mại điện tử; Phối hợp Thanh tra Sở trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
+ Về Công nghệ thông tin:
- Chỉ đạo về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Công Thương và trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở;
- Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước về công nghiệp, năng lượng và thương mại; Quản lý, vận hành các hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng, công nghệ thông tin của Sở; quản lý việc kết nối thông tin giữa Sở với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, với mạng thông tin của Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức liên quan; bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Sở; Xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở và các phần mềm dùng chung trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; Đầu mối triển khai các hoạt động cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan đến ngành Công Thương.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.